Stedenman Disclaimer

Alle (redactionele) informatie van de websites van Stedenman.nl is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar de Stedenman en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Stedenman evenals de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Vrijwaring
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Stedenman.nl en de sites die bij het Stedenman-netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op de websites van Stedenman.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s en nieuwsbrieven van de websites van Stedenman.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of de Stedenman.

De Stedenman en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de websites van Stedenman.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door de Stedenman niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. De Stedenman aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites van Stedenman.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites van Stedenman.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van websites van Stedenman.nl verkregen is. Stedenman.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

De informatie op de websites van Stedenman.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Over


Stedenman heeft de beste tips en informatie voor stedentrips, verdeeld over online cityguides per stad.